Your browser does not support JavaScript!
最後更新日期
2018-12-28
教學助教
姓名 / 職稱 學歷 Tel E-mail 工作職掌
林文薰 / 技士 陽明微免所 5137 wslin@mail.cgu.edu.tw

呼治系 微免學、實驗

護理系 微免學、實驗

醫學系 微生物學、免疫學、實驗

生醫所 進階微生物學研究方法

朱晏廷 / 技士

成大微免所

5137

yenting@mail.cgu.edu.tw

生技系 微生物學、免疫學、實驗

中醫系 微生物學、免疫學、實驗

學士後護理系 微免學、實驗

生醫所 進階微生物學研究方法